بیان مسئله

صنعت بیمه همیشه به علوم آماری اعتماد کرده است ، رشته ای که از مدل های ریاضی و تجزیه و تحلیل داده ها برای پیش بینی خطرات استفاده می کند.

مزیت های پیاده سازی  هوش تجاری نه تنها می تواند  باعث بهبود تصمیم گیری ها در سازمان بشود ، همچنین باعث بهبود  پیش بینی هاو مدیریت ریسک و کاهش تقلب و در نهایت تصمیم گیری های مالی بهتری را  فراهم می کند.

بدون شک داده ها ارزشمندترین ارز عصر دیجیتال هستند و شرکت های بیمه روی یک معدن طلای واقعی نشسته اند. شرکت های بیمه تقریبا ً تاثیر مداوم داده ها را تجربه می کنند – داده های عملگرانه ، داده های بازار ، داده های مطالبات ، داده های مشتری و غیره. در حالی که بسیاری از مشاغل سایر صنایع هنوز در حال چگونگی به دست آوردن ارزش از داده ها هستند ، صنعت بیمه کشف کرده است که هوش تجاری کلید تحقق توانایی های بالقوه آن است.

در حقیقت ، طبق مطالعه انجام شده از خدمات مشاوره ای درسنر  (Dresner Advisory) ، صنعت بیمه پیشرو در پذیرش هوش تجاری است. این مطالعه نشان می دهد ، وقتی صحبت از هوش تجاری می شود ، شرکت های بیمه موارد زیر را در اولویت قرار می دهند:

  • داشبورد (Dashboard)
  • گزارش نویسی (Reporting)
  • سلف سرویس کاربر نهایی (End-user Self Service)
  • انبار کردن داده ها (Data warehousing)
  • کشف داده ها (Data Discovery)
  • داده کاوی (Data Mining)

صنعت بیمه