نسخه پاور بی آی می ۲۰۲۳-Power BI May 2023

دانلود نسخه پاور بی آی دسکتاپ Power BI Desktop

دانلود نسخه پاور بی آی ریپورت سرور Power Bi report Server

نسخه پاور بی آی ژانویه ۲۰۲۳-Power BI january 2023

دانلود نسخه پاور بی آی دسکتاپ Power BI Desktop

دانلود نسخه پاور بی آی ریپورت سرور Power Bi report Server

نسخه پاور بی آی سپتامبر ۲۰۲۲-Power BI january 2022

دانلود نسخه پاور بی آی دسکتاپ Power BI Desktop

دانلود نسخه پاور بی آی ریپورت سرور Power Bi report Server

نسخه پاور بی آی سپتامبر ۲۰۲۱-Power BI September2021

دانلود نسخه پاور بی آی دسکتاپ Power BI Desktop

دانلود نسخه پاور بی آی ریپورت سرور Power Bi report Server

نسخه پاور بی آی می ۲۰۲۱-Power BI May 2021

دانلود نسخه پاور بی آی دسکتاپ Power BI Desktop

دانلود نسخه پاور بی آی ریپورت سرور Power Bi report Server

نسخه پاور بی آی ژانویه ۲۰۲۱ – Power BI January 2021

دانلود نسخه پاور بی آی دسکتاپ Power BI Desktop

دانلود نسخه پاور بی آی ریپورت سرور Power Bi report Server

نسخه نرم افزار DAX Studio 2.14.0

دانلود نسخه نصب DAX Studio

دانلود نسخه قابل حمل DAX Studio

دانلود برنامه SQL Server Data Tools

دانلود SQL Server Data Tools 2017

دانلود نسخه Mobile Report Publisher

دانلود SSRS.MobileReportPublisher