بهینه سازی Blank در Dax نرم افزار Power Bi

این مقاله توضیح می دهد که چگونه مقادیر خالی در نظر گرفته شده در یک عبارت شرطی DAX می تواند بر طرح پرس و جو تأثیر بگذارد و چگونه می توان از بهینه سازی های احتمالی برای بهبود عملکرد در این موارد استفاده کرد.   روش اول : در این قطعه کد میبنید که با […]

عملگر IN در Dax نرم افزار Power Bi

عملگر جدید IN از نوامبر ۲۰۱۶ در Power BI و در Excel 2016 از نسخه ۱۷۰۱  موجود است. این عملگر در نسخه های بعدی Analysis Services (بعد از SQL Server 2016) نیز موجود خواهد بود. به منظور پشتیبانی از این عملگر جدید ، DAX همچنین دو عملگر جدید ، جدول و سازنده سطر را معرفی […]

خروجی به اکسل در چندین Sheet به کمک SSIS

خروجی  به چندین شیت در اکسل از یک جدول در SQL همه ما در پروژه های داده محور با درخواست استخراج داده ها به صورت دسته بندی شده در Sheet  های جداگانه بر اساس یکی از ستونها روبه رو شده ایم در این مقاله قصد داریم تا به کمک SSIS  این کاررا انجام دهیم این […]