نوشته‌ها

زمان رسیدگی به مطالبات بیمه (Insurance Claim Processing Time)

این معیار عملکرد مراقبت های بهداشتی، مدت زمان مربوط به رسیدگی به مطالبات بیمه را بررسی می کند. بیمه‌گران مختلف می‌توانند زمان‌های مختلفی را برای صدور پرداخت به تسهیلات شما صرف کنند. پیگیری این امر برای مدیریت جریان نقدی و حساب‌های دریافتنی (AR) ضروری است.