نوشته‌ها

نمودار ویولون Violin Plot

نمودار ویولنی روشی برای رسم کردن داده‌های عددی است. گاهی میانگین و میانه برای درک و شناخت یک مجموعه داده به تنهایی کافی نیستند. سوالاتی که مطرح می‌شوند این است که آیا بیشتر مقادیر نمونه‌ها حول میانه دسته‌بندی شده‌اند یا اینکه بیشتر مقادیر اطراف بیشینه و کمینه قرار دارند و داده‌ای حول میانگین وجود ندارد. در صورت مطرح شدن این سوالات، نمودار […]