نوشته‌ها

هزینه داروی بیمار در هر اقامت (Patient Drug Cost Per Stay)

این یک معیار مدرن مراقبت های بهداشتی است که اغلب توسط مدیران بیمارستان نادیده گرفته می شود. بسیاری از داروها دارای برچسب قیمت بالایی هستند. اگر کارکنان شما از این موضوع آگاه نباشند، ممکن است در نهایت کاری را انجام دهند که بیمار توانایی پرداخت آن را ندارد یا چیزی که طرح بیمه آنها پوشش نمی دهد.