نوشته‌ها

عملگر IN در Dax نرم افزار Power Bi

عملگر جدید IN از نوامبر ۲۰۱۶ در Power BI و در Excel 2016 از نسخه ۱۷۰۱  موجود است. این عملگر در نسخه های بعدی Analysis Services (بعد از SQL Server 2016) نیز موجود خواهد بود. به منظور پشتیبانی از این عملگر جدید ، DAX همچنین دو عملگر جدید ، جدول و سازنده سطر را معرفی […]