بهای تمام شده کالای فروش رفته (COGS)

عنوان شاخص:بهای تمام شده کالای فروش رفته (COGS) عنوان لاتین : Cost of goods sold (COGS) واحد: پول جهت: اندازه گیری : فرمول : تمام هزینه‌هایی است که به طور مستقیم مرتبط با تولید کالاها یا خدمات شرکت است (مانند مواد، دستمزد ، سربار، و استهلاک تولیدی). این شامل SG & A نیست. توضیح: بهای […]

حاشیه سود ناخالص

عنوان شاخص:حاشیه سود ناخالص عنوان لاتین Gross profit margin واحد: درصد جهت: صعودی اندازه گیری : فرمول :فروش/ سود ناخالص توضیح: حاشیه سود ناخالص به میزانی از درآمد کل شرکت گفته می‌شود که بعد از کسر بهای تمام شده تولید محصول بدون احتساب سایر هزینه‌های شرکت (اداری و فروش) به دست می‌آید.از این مقدار برای […]

حاشیه سود خالص

عنوان شاخص:حاشیه سود خالص عنوان لاتین Net profit margin واحد: درصد جهت: صعودی اندازه گیری : فرمول : سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر درآمدهای عملیاتی(فروش) است که به صورت درصد بیان می‌شود. توضیح: حاشیه سود خالص برابر است  با سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر درآمدهای عملیاتی(فروش) است که به […]

سود ناخالص

عنوان شاخص:سود ناخالص عنوان لاتین Gross profit واحد: پول جهت: صعودی اندازه گیری : فرمول :[درآمد] منهای [بهای تمام شده کالای فروش رفته] توضیح: سود ناخالص برابر با درآمد منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته است. این مبلغ موجود برای پوشش سایر هزینه‌های عملیاتی را مشخص می‌کند. [Revenue] minus [Cost of Goods Sold] سود […]

درآمد عملیاتی

عنوان شاخص:درآمد عملیاتی عنوان لاتین :Operating income واحد: پول جهت: صعودی اندازه گیری : فرمول :درآمد عملیاتی برابر با سود خالص منهای SG & A است. این درآمد حاصل از عملیات جاری است. توضیح: درآمد عملیاتی برابر با سود خالص منهای SG & A است. این درآمد حاصل از عملیات جاری است. Operating Income Equals […]

حساب‌های پرداختنی

عنوان شاخص:حساب‌های پرداختنی عنوان لاتین :Accounts Payable واحد: پول جهت: اندازه گیری : فرمول :مبلغی که به تامین کنندگان که برای کالا یا خدماتی که ازآنها دریافت شده است و در طول یک دوره مالی یا چرخه فعالیت باید پرداخت شود. توضیح: مبلغی که به تامین کنندگان که برای کالا یا خدماتی که ازآنها دریافت […]

جمع دارایی‌ها

عنوان شاخص:جمع دارایی‌ها عنوان لاتین :Total Assets واحد: پول جهت: صعودی اندازه گیری : فرمول :کل دارایی‌های جاری + کل دارایی‌های غیرجاری توضیح: کل دارایی‌های جاری + کل دارایی‌های غیرجاری Total Current Assets + Total Noncurrent Assets. دارایی‌های کل هر چیزی که ارزش دارد و متعلق به شرکت است. Total Assets are everything of value […]

سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک

عنوان شاخص: سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک عنوان لاتین :Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) واحد: پول جهت: اندازه گیری : فرمول : درآمد عملیاتی – هزینه‌های عملیاتی + سایر درآمد. توضیح: سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک (EBITDA) معیار است که می‌تواند برای ارزیابی سودآوری شرکت استفاده شود. EBITDA = […]

هزینه‌های ثابت

عنوان شاخص:هزینه‌های ثابت عنوان لاتین :Fixed costs واحد: پول جهت: اندازه گیری : فرمول : توضیح: هزینه‌های ثابت هزینه‌هایی هستند که مجموع آنها در مقایسه با فعالیت یک کسب و کار در دوره زمانی مربوطه یا مقیاس تولید تغییر نمی کند. Fixed costs are expenses whose total does not change in proportion to the activity […]