تعداد دفعاتی که وب سایت یک صفحه ۴۰۴ را نشان می‌دهد

عنوان شاخص : تعداد دفعاتی که وب سایت یک صفحه ۴۰۴ را نشان می‌دهد عنوان لاتین :Number of times (corporate) website shows a 404 page واحد : عدد جهت : نزولی اندازه گیری : فرمول  :تعداد خطای ۴۰۴ در دوره اندازه گیری توضیح: هنگامی که یک صفحه خطای ۴۰۴ وب سایت شرکتی بیشتر از یک هدف […]

میانگین تعداد بازدیدها در هر پست وبلاگ

عنوان شاخص : میانگین تعداد بازدیدها در هر پست وبلاگ عنوان لاتین :Average number of trackbacks per blog post واحد : عدد جهت : صعودی اندازه گیری :روزانه فرمول  :میانگین (تعداد بازدیدها از پست وبلاگ) توضیح: میانگین (تعداد بازدیدها از پست وبلاگ) average (number of trackbacks of blog post) میانگین تعداد بازدیدها در هر پست روزانه، […]

تعداد کاربران تازه ثبت شده از وب سایت

عنوان شاخص : تعداد کاربران تازه ثبت شده از وب سایت عنوان لاتین :Number of newly registered users of web site واحد : عدد جهت : صعودی اندازه گیری :روزانه فرمول  :تعداد کاربران تازه ثبت شده وب سایت در طول دوره اندازه‌گیری (معمولا در روز) توضیح: تعداد کاربران تازه ثبت شده وب سایت در طول دوره […]

درصد از اعضای غیر فعال

عنوان شاخص : درصد از اعضای غیر فعال عنوان لاتین :Percent of non-active members واحد : درصد جهت : نزولی اندازه گیری : فرمول  :([تعداد اعضای غیر فعال] / [تعداد اعضا]) *   ۱۰۰ توضیح: ([تعداد اعضای غیر فعال] / [تعداد اعضا]) *   ۱۰۰ ( [number of non-active members] / [number of members] ) x 100 توضیح […]

درآمد در هر بازدید

عنوان شاخص : درآمد در هر بازدید عنوان لاتین :Revenue per Visit واحد : پول جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول  :درآمد حاصل از تجارت الکترونیک تقسیم بر تعداد بازدیدکنندگان. توضیح: درآمد حاصل از تجارت الکترونیک تقسیم بر تعداد بازدیدکنندگان. هدف این است که درآمد را با توجه به تعداد بازدیدکنندگان فعلی افزایش دهیم. Revenue […]

درصد از بازدیدکنندگان جدید

عنوان شاخص : درصد از بازدیدکنندگان جدید عنوان لاتین :Percent of new visitors واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول  :درصد بازدیدکنندگان جدید نسبت به همه بازدیدکنندگان در طول دوره اندازه‌گیری (معمولا در روز). توضیح: درصد بازدیدکنندگان جدید نسبت به همه بازدیدکنندگان در طول دوره اندازه‌گیری (معمولا در روز). Percentage of new visitors […]

تعداد درخواست‌های دوستانه

عنوان شاخص : تعداد درخواست‌های دوستانه عنوان لاتین :Average number of friend requests واحد : عدد جهت : صعودی اندازه گیری : ماهانه فرمول  :تعداد درخواست‌های دوستی، یعنی دعوت نامه برای اتصال در شبکه / سایت و… توضیح: تعداد درخواست‌های دوستی، یعنی دعوت نامه برای اتصال در شبکه / سایت و… Average number of friend requests […]

تعداد بازدیدکنندگان بازگشتی

عنوان شاخص : تعداد بازدیدکنندگان بازگشتی عنوان لاتین :Number of returning visitors واحد : تعداد جهت : صعودی اندازه گیری : ماهانه فرمول  :تعداد بازدیدکنندگان در طول دوره اندازه گیری (معمولا در روز) بازگشته‌اند و سایت را دوباره مشاهده کرده اند. توضیح: تعداد بازدیدکنندگان در طول دوره اندازه گیری (معمولا در روز) بازگشته‌اند و سایت را […]

نسبت کلیک روی تبلیغات (CTR)

عنوان شاخص : نسبت کلیک روی تبلیغات (CTR) عنوان لاتین :Ad click-through ratio (CTR) واحد : درصد جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول  :([کلیک بر روی تبلیغات] / [تبلیغات مشاهده شده]) x 100 توضیح:   CTR اندازه‌گیری اثربخشی تبلیغات است. CTR is a measure for effectiveness of advertisements. توضیح نسبت Click-through (CTR) نسبت تعداد دفعات […]

میانگین زمان در وب سایت

عنوان شاخص : میانگین زمان در وب سایت عنوان لاتین :Average time on web site واحد : زمان جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول  :میانگین زمان بازدید وب سایت برای بازدید کننده در طول دوره اندازه‌گیری. توضیح: میانگین زمان بازدید وب سایت برای بازدید کننده در طول دوره اندازه‌گیری. Average time on web site for […]