سرانه پوشش جمعیتی نمایندگان شرکت در استان

عنوان شاخص : سرانه پوشش جمعیتی نمایندگان شرکت در استان عنوان لاتین :  Demographic Coverage واحد: عدد جهت : صعودی اندازه گیری :فصلی فرمول  :جمعیت استان تقسیم بر تعداد نماینده‌های شرکت در استان تقسیم بر هزار توضیح: جمعیت استان تقسیم بر تعداد نماینده‌های شرکت در استان تقسیم بر هزار

سهم بازار

عنوان شاخص :سهم بازار عنوان لاتین : Market Share واحد: درصد جهت : صعودی اندازه گیری :ماهانه فرمول  :حق بیمه صادره رشته در شرکت در بازه مورد بررسی تقسیم بر حق بیمه صادره رشته در بازار در بازه مورد بررسی توضیح: حق بیمه صادره رشته در شرکت در بازه مورد بررسی تقسیم بر حق بیمه صادره […]

زمان رسیدگی به خسارت (از اعلام تا پرداخت)

عنوان شاخص :زمان رسیدگی به خسارت (از اعلام تا پرداخت) عنوان لاتین :  Damage handling time واحد: زمان جهت : نزولی اندازه گیری :فصلی فرمول  :متوسط زمان رسیدگی به خسارت در  پرونده‌های خسارت مرتبط با رشته از زمان اعلام خسارت توسط زیان‌دیده تا لحظه پرداخت. (برای پرونده‌هایی که در دوره زمانی محاسبه شاخص پرداخت خسارت آن‌ها […]

نسبت مطالبات معوق وام‌ها در بیمه‌های زندگی

عنوان شاخص :نسبت مطالبات معوق وام‌ها در بیمه‌های زندگی عنوان لاتین :   واحد: درصد جهت : نزولی اندازه گیری :فصلی فرمول  :مطالبات سررسید شده گذشته وام‌ها تقسیم بر مطالبات (مجموع دریافت شده و نشده) در ۱۲ ماه گذشته توضیح: مطالبات سررسید شده گذشته وام‌ها تقسیم بر مطالبات (مجموع دریافت شده و نشده) در ۱۲ ماه گذشته

نسبت تعدادی مشتریان ثالث خریدار به بیمه بدنه

عنوان شاخص :نسبت تعدادی مشتریان ثالث خریدار به بیمه بدنه عنوان لاتین :   واحد: درصد جهت :صعودی اندازه گیری :ماهانه فرمول  :تعداد خودروهای دارای بیمه‌نامه ثالث و بدنه از بیمه تقسیم بر کل تعداد خودروهای بیمه شده ثالث شرکت در مقطع محاسبه شاخص توضیح: تعداد خودروهای دارای بیمه‌نامه ثالث و بدنه از بیمه تقسیم بر کل […]

مانده عملیات شعبه

عنوان شاخص :نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) عنوان لاتین : Operation Balance واحد: پول جهت :صعودی اندازه گیری :نیمسال فرمول  :سود عملیاتی شعبه در دوره مورد بررسی (حق بیمه عاید شده منهای هزینه خسارت منهای هزینه‌های اداری و عمومی اعم از هزینه‌‌های مستقیم شعبه و سهم شعبه از سربار شرکت، منهای هزینه کارمزد و منهای […]

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

عنوان شاخص :نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) عنوان لاتین : Return on equity واحد: درصد جهت :صعودی اندازه گیری :فصلی فرمول  :(سود خالص طی دوره تقسیم بر متوسط حقوق صاحبان سهام در ابتدا و انتهای دوره) * ۱۰۰ توضیح: سود آوری پایدار

انحراف موزون ضرایب خسارت نسبت به بازار

عنوان شاخص :انحراف موزون ضرایب خسارت نسبت به بازار عنوان لاتین :   واحد: پول جهت :نزولی اندازه گیری :سالانه فرمول  :جمع اختلاف موزون ضرایب خسارت شرکت و بازار در هر رشته که این اختلاف از رابطه (ضریب خسارت شرکت منهای ضریب خسارت بازار) ضربدر حق بیمه شرکت به دست می‌آید. توضیح: جمع اختلاف موزون ضرایب خسارت […]

میانگین دوره پرداخت خسارت

عنوان شاخص :میانگین دوره پرداخت خسارت از … تا … عنوان لاتین : Average Damage period واحد: روز جهت :نزولی اندازه گیری :ماهانه فرمول  :میانگین زمان پرداخت خسارت از زمان اعلام خسارت از سوی مشتری تا پرداخت خسارت به مشتری در همه رشته‌های بیمه‌ای طی دوره توضیح: جبران منصفانه و سریع خسارت  

ضریب خسارت

عنوان شاخص :ضریب خسارت عنوان لاتین : Damage coefficient واحد: درصد جهت : اندازه گیری :ماهانه فرمول  :خسارت واقع شده  در دوره بررسی تقسیم بر حق بیمه عاید شده توضیح: ابن شاخص را در دسته های مختلف می توان محاسبه کرد. ضریب خسارت رشته خودرو خسارت واقع شده ثالث ( حوادث راننده و یا بدنه ) […]