نرخ ریزش در دوره‌های آنلاین

عنوان شاخص : نرخ ریزش در دوره‌های آنلاین عنوان لاتین :Attrition rate of online courses واحد : درصد جهت :نزولی اندازه گیری : فرمول  :نرخ ریزش در دوره‌های آنلاین (مبتنی بر وب). نرخ دانشجویی که دوره‌های آنلاین را ترک می‌کند. توضیح: نرخ ریزش در دوره‌های آنلاین (مبتنی بر وب). نرخ دانشجویی که دوره‌های آنلاین را ترک […]

هزینه هر فارغ التحصیل

عنوان شاخص : هزینه هر فارغ التحصیل عنوان لاتین :Cost per graduate واحد : پول جهت : اندازه گیری : فرمول  :هزینه‌های کل تقسیم بر تعداد فارغ التحصیلان در دوره اندازه‌گیری. توضیح: هزینه‌های کل تقسیم بر تعداد فارغ التحصیلان در دوره اندازه‌گیری. Total costs divided by the number of graduates in measurement period.

درصد از دانش آموزان اخراج شده

عنوان شاخص : درصد از دانش آموزان اخراج شده عنوان لاتین :Percent of expelled students واحد : درصد جهت :نزولی اندازه گیری : فرمول  :درصد دانش آموزان اخراج شده به فارغ تحصیل شده توضیح: درصد دانش آموزان اخراج شده Percentage of expelled students.

میانگین مقالات ارائه شده در هر محقق

عنوان شاخص : میانگین مقالات ارائه شده در هر محقق عنوان لاتین :Average number of papers presented per researcher واحد:عدد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و جلسات علمی / تعداد کل محققان (با حوزه‌های دانش). توضیح: تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و جلسات علمی / تعداد کل محققان […]

درصد از پروژه‌های تحقیق و توسعه مربوط به مشتریان

عنوان شاخص : درصد از پروژه‌های تحقیق و توسعه مربوط به مشتریان عنوان لاتین :Percent of R&D projects involving customers واحد:درصد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :درصد پروژه‌های تحقیق و توسعه در رابطه با مشتریان. توضیح: درصد پروژه‌های تحقیق و توسعه در رابطه با مشتریان. Percentage of R&D projects involving customers.

درصد از محققان با کمک‌های مالی حمایت می‌شوند

عنوان شاخص : درصد از محققان با کمک‌های مالی حمایت می‌شوند عنوان لاتین :Percent of researchers supported with grants واحد:درصد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :درصد دانشجویانی که زودتر از زمان تخصیص داده شده فارغ تحصیل می‌شوند. توضیح: درصد محققان با کمک‌های مالی حمایت می‌شوند. Percentage of researchers supported with grants.

نرخ فارغ التحصیلی زودرس

عنوان شاخص : نرخ فارغ التحصیلی زودرس عنوان لاتین :Early graduation rate واحد:درصد جهت : اندازه گیری : فرمول  :درصد دانشجویانی که زودتر از زمان تخصیص داده شده فارغ تحصیل می‌شوند. توضیح: درصد دانشجویانی که زودتر از زمان تخصیص داده شده فارغ تحصیل می‌شوند. Percentage of graduated students that graduate ‘early’ e.g. within the allotted time.

میانگین زمان برای فارغ التحصیل شدن

عنوان شاخص : میانگین زمان برای فارغ التحصیل شدن عنوان لاتین :Average time to graduate واحد:زمان جهت : اندازه گیری : فرمول  :میانگین زمان برای فارغ التحصیل شدن (زمان شروع تا فارغ التحصیلی) برای تمام دانش آموزان فارغ التحصیل در دوره اندازه‌گیری. توضیح: میانگین زمان برای فارغ التحصیل شدن (زمان شروع تا فارغ التحصیلی) برای تمام […]

درصد از دانشجویان غایب در هر کلاس

عنوان شاخص : درصد از دانشجویان غایب در هر کلاس عنوان لاتین :Percent of absent students per class واحد:درصد جهت :نزولی اندازه گیری : فرمول  :درصد دانشجویان غایب در هر کلاس. توضیح: درصد دانشجویان غایب در هر کلاس. Percentage of absent students per class.

درصد از فارغ التحصیلان شاغل در زمینه تحصیلات خود

عنوان شاخص : درصد از فارغ التحصیلان شاغل در زمینه تحصیلات خود عنوان لاتین :Percent of graduates employed in their field of study واحد:درصد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :درصد فارغ التحصیلان شاغل در رشته تحصیلی خود. توضیح: درصد فارغ التحصیلان شاغل در رشته تحصیلی خود. Percentage of graduates employed in their field of study.