نوشته‌ها

نمودار وتر / آکورد Chord Diagram

این نوع نمودار روابط بین موجودیت ها را تجسم می کند. از ارتباطات بین موجودیت ها برای نشان دادن اشتراک مشترک آنها استفاده می شود. این باعث می شود نمودارهای Chord برای مقایسه شباهت های یک مجموعه داده یا بین گروه های مختلف داده ایده آل باشد. گره ها در امتداد یک دایره قرار می […]