نوشته‌ها

میانگین هزینه هر بیمار مرخص شده (Average Cost per Discharge)

آیا مرکز مراقبت شما میانگین هزینه های هر بیمار مرخص شده را پیگیری می کند؟ این معیار مالی مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند به بیمارستان‌ها کمک کند تا بفهمند کدام بخش‌های مراقبت بیش از حد هزینه می‌کنند. همچنین نشان می دهد که کدام مناطق بیشترین درآمد را دارند.