نوشته‌ها

میانگین هزینه درمان (Average Treatment Charge)

این شاخص عملکرد میانگین مبلغی را که یک بیمارستان برای درمان هزینه می کند را نشان می دهد. این شاخص اثربخشی و کارایی درمان های ارائه شده توسط مرکز شما را به بهترین وجه می سنجد. این معیار را می توان بر اساس نوع درمان یا حتی بر اساس دسته بندی درمان تجزیه کرد.