نوشته‌ها

نمودار نقشه درختی Tree Map Chart

نمودار نقشه درحتی (Tree Map) یک روش جایگزین برای تجسم ساختار سلسله مراتبی یک نمودار درختی است و در عین حال مقادیر مربوط به هر دسته را از طریق اندازه منطقه نشان می دهد. به هر دسته یک ناحیه مستطیل اختصاص داده می شود که مستطیل های زیر مجموعه آنها درون آن قرار دارند. وقتی […]