نمودار پراکندگی (Scatter Chart) در کلیک سنس (QlikSense)

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از نمودار پراکندگی را در Qliksense بررسی کنیم .نمودار پراکندگی از نمودارهای پایه ای و اصلی در کلیک سنس می باشد . به این منظور  از دیتاستی با مشخصات زیر استفاده خواهیم کرد. این دیتاست اطلاعاتی همچون کشور ، میزان امید به زندگی و میزان باروری در آن […]

نمودار پراکندگی (Scatter Chart) در پاور بی آی (Power BI)

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از نمودار پراکندگی را در Power BI بررسی کنیم .نمودار پراکندگی از نمودارهای پایه ای و اصلی در پاور بی آی  می باشد . به این منظور  از دیتاستی با مشخصات زیر استفاده خواهیم کرد. این دیتاست اطلاعاتی همچون سن ، جنسیت ، تعداد فرزند ، سیگاری بودن […]

نمودار پراکندگی Scatter Chart

نمودار Scatter  در دسته نمودار های همبستگی (Correlation) قرار دارد . یک نمودار مهم در هوش تجاری و تجزیه و تحلیل هست. در آمار استنباطی برای بررسی بصری میزان ارتباط خطی بین دو متغیر عددی استفاده می شود. همچنین برای شناسایی داده های پرت (outlier)که یک عنصر پیش پردازش داده (data pre-processing) در علم داده […]