نوشته‌ها

نمودار عنکبوتی Radar Chart

نمودار عنکبوتی یا Radar  در دسته نمودار های مقایسه ای (Comparison) قرار دارد .نمودارهای راداری راهی برای مقایسه چند متغیر کمی هستند. این کار آنها را برای دیدن اینکه کدام متغیرها مقادیر مشابه دارند یا اینکه در بین هر متغیر پرتهایی (outlier)وجود دارد ، مفید می کند. نمودارهای رادار همچنین برای دیدن اینکه کدام یک […]