نوشته‌ها

نمودار اشعه خورشیدی Sunburst Chart

نمودار Sunburst برای تجسم داده های سلسله مراتبی ، که توسط دایره های متحدالمرکز نشان داده شده است ، استفاده می شود. دایره در مرکز گره ریشه را نشان می دهد ، با سلسله مراتب به سمت خارج از مرکز حرکت می کند. یک بخش از دایره داخلی با آن دسته از دایره بیرونی که […]