نسبت قطعی‌های (outage)برنامه ریزی نشده به کل قطعی‌ها

عنوان شاخص :نسبت قطعی‌های (outage)برنامه ریزی نشده به کل قطعی‌ها عنوان لاتین :   واحد : نرخ جهت :نزولی اندازه گیری : فرمول  :تقسیم تعداد قطعی‌های برنامه‌ریزی نشده به تعداد کل قطعی‌ها توضیح:

زمان قطعی برنامه‌ریزی شده سرویس ( Down Time )در هر کسب و کار

عنوان شاخص : زمان قطعی برنامه‌ریزی شده سرویس ( Down Time )در هر کسب و کار عنوان لاتین :   واحد : زمان جهت :نزولی اندازه گیری : فرمول  :مدت زمان قطعی‌های برنامه‌ریزی برای سرویس توضیح:

نسبت قیمت ارائه خدمات به سایر رقبا (لیست سرویس های اصلی )

عنوان شاخص : نسبت قیمت ارائه خدمات به سایر رقبا (لیست سرویس-های اصلی ) عنوان لاتین :   واحد : پول جهت : اندازه گیری : فرمول  :قیمت محصول سازمان تقسیم بر قیمت محصول مشابه سایر رقبا در سرویسهای اصلی توضیح:

تعداد شکایتهای ناشی از فروش بر خلاف تعرفه و شرایط اعلامی(به تفکیک نوع کسب و کار)

عنوان شاخص : تعداد شکایتهای ناشی از فروش بر خلاف تعرفه و شرایط اعلامی(به تفکیک نوع کسب و کار) عنوان لاتین : Percent of land covered with telecommunication services واحد : درصد جهت :نزولی اندازه گیری : فرمول  :تعداد شکایتهای ناشی از فروش بر خلاف تعرفه و شرایط اعلامی(به تفکیک نوع کسب و کار) توضیح:

درصد زمین‌های تحت پوشش خدمات مخابراتی

عنوان شاخص : درصد زمین‌های تحت پوشش خدمات مخابراتی عنوان لاتین : Percent of land covered with telecommunication services واحد : درصد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :درصد زمین‌های تحت پوشش خدمات مخابراتی. توضیح:

درصد جذب مشتری حاصل از فعالیتهای تبلیغاتی

عنوان شاخص : درصد جذب مشتری حاصل از فعالیتهای تبلیغاتی عنوان لاتین : Percentage of customer attraction resulting from advertising activities واحد : درصد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :تعداد مشتریان جذب شده از کانال‌های تبلیغاتی تقسیم برتعداد کل مشتریان جذب شده توضیح:

در دسترس بودن

عنوان شاخص : در دسترس بودن عنوان لاتین :Availability واحد : درصد جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :[MTBF / (MTBF + MTTR)] *   ۱۰۰ توضیح: MTBF : Mean time between Failures (MTBF) MTTR : Mean time to Repair (MTTR) Availability = [MTBF / (MTBF + MTTR)] x 100 در دسترس بودن تابع از کل […]

پیش پرداخت ARPU

عنوان شاخص : پیش پرداخت ARPU عنوان لاتین :Prepaid ARPU واحد : پول جهت :صعودی اندازه گیری :ماهانه فرمول  :میانگین درآمد ماهیانه پیش پرداخت در هر کاربر (ARPU) توضیح: ARPU=Average minutes per user

میانگین دقیقه برای هر کاربر (AMPU)

عنوان شاخص : میانگین دقیقه برای هر کاربر (AMPU) عنوان لاتین :Average minutes per user (AMPU) واحد : زمان جهت :صعودی اندازه گیری : فرمول  :کل دقیقه‌های مورد استفاده مشتریان در یک دوره / مشترکین متوسط برای دوره = AMPU توضیح: AMPU عموما برای دیدن سطوح استفاده از مشترکین استفاده می‌شود و همچنین برای ابعاد […]