نوشته‌ها

میانگین زمان رسیدگی (Average Handle Time)

میانگین زمان رسیدگی (AHT) به مدت زمانی از زمانی که یک نماینده پاسخ می دهد تا زمانی که تماس را قطع کند، اشاره دارد. رسیدگی به تماس تا حد زیادی به پیچیدگی موضوع مشتری بستگی دارد، به همین دلیل مهم است که میانگین زمان پاسخگویی در تعدادی از تماس‌ها را برای بهترین ارزیابی عملکرد نماینده تعیین کنیم.

میانگین زمان برای پاسخگویی (Average Time to Answer)

میانگین زمان برای پاسخ‌گویی معیاری است که بر حسب ثانیه محاسبه می‌شود و برای ارزیابی میانگین زمان از زمان دریافت تماس ورودی تا زمانی که یک نماینده به آن پاسخ داده می‌شود، استفاده می‌شود.