نوشته‌ها

نمودار پراکندگی Scatter Chart

نمودار Scatter  در دسته نمودار های همبستگی (Correlation) قرار دارد . یک نمودار مهم در هوش تجاری و تجزیه و تحلیل هست. در آمار استنباطی برای بررسی بصری میزان ارتباط خطی بین دو متغیر عددی استفاده می شود. همچنین برای شناسایی داده های پرت (outlier)که یک عنصر پیش پردازش داده (data pre-processing) در علم داده […]