نوشته‌ها

آداب تلفن (Phone Etiquette)

با KPI های مرکز تماس، در واقع می توان به کیفیت آداب یک نماینده در طول تماس امتیاز داد. این KPI خاص از تعدادی فاکتور (گاهی وزن دار) تشکیل شده است که توسط یک مدیریت کیفیت (QM) یا ناظر تضمین کیفیت در حال گوش دادن به تماس بررسی می شود. اساساً، هر چه عوامل بیشتری را بتوان بررسی کرد، امتیاز نماینده بالاتر خواهد بود.