نوشته‌ها

نرخ انتقال (Transfer Rate)

علاوه بر FCR، برخی از مراکز تماس به نرخ انتقال نیز برای کمک به تعیین موفقیت تعامل با مشتری توجه می کنند. این درصد تعداد تماس‌هایی را نشان می‌دهد که یک نماینده باید برای تکمیل به شخص دیگری منتقل کند، مانند یک سرپرست موجود یا احتمالاً بخش دیگری.