مطالب توسط

شاخص عملکرد زمانی

عنوان شاخص: شاخص عملکرد زمانی عنوان لاتین: Schedule Performance Indicator یا SPI واحد: درصد بازهٔ مطلوب: قرارگیری در بازهٔ ۰.۹۵ تا ۱.۰۵ اندازه گیری: در هر دوره گزارش‌دهی، عموماً به‌صورت ماهیانه. فرمول: ارزش کسب‌شده، تقسیم بر ارزش برنامه‌ای SPI = EV / PV توضیح: همان‌طور که در توضیحات شاخص «انحراف زمانی» یا SV ذکر شد، […]

درصد انحراف زمانی

عنوان شاخص: درصد انحراف زمانی عنوان لاتین: Schedule Variance % (SV%) واحد: درصد بازهٔ مطلوب: قرارگیری در بازهٔ مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد. اندازه گیری: در هر دوره گزارش‌دهی، عموماً به‌صورت ماهیانه. فرمول: اختلاف بین ارزش کسب‌شده و ارزش برنامه‌‌ای، تقسیم بر ارزش برنامه‌ای SV% = (EV – PV) / PV *100 = […]

انحراف زمانی

عنوان شاخص: انحراف زمانی عنوان لاتین: Schedule Variance (SV) واحد: واحد پولی جهت: افزایشی، می‌خواهیم این شاخص منفی نشود و در بازهٔ مطلوبمان قرار بگیرد. اندازه گیری: در هر دوره گزارش‌دهی، عموماً به‌صورت ماهیانه. فرمول: اختلاف بین ارزش کسب‌شده و ارزش برنامه‌ای SV = EV – PV = BCWP- BCWS توضیح: این شاخص اختلاف بین […]

ارزش (بودجه) کار انجام شده (کسب شده)

عنوان شاخص : ارزش (بودجه) کار انجام شده (کسب شده) عنوان لاتین :EV (Earned Value) یا Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) واحد: واحد پولی جهت: افزایشی اندازه گیری: به‌صورت تجمعی، از ابتدای پروژه تا انتهای بازهٔ زمانی گزارش. عموماً ماهیانه محاسبه می‌شود. فرمول: حاصلضرب پیشرفت واقعی هر فعالیت در بودجهٔ برآوردی آن: EV = %Complete(Actual) […]

ارزش (بودجه) کار برنامه‌ریزی شده

عنوان شاخص : ارزش (بودجه) کار برنامه‌ریزی شده عنوان لاتین: PV (Planned Value) یا Budgeted Cost for Work Scheduled (BCWS) واحد: واحد پولی جهت: افزایشی اندازه گیری: به‌صورت تجمعی، از ابتدای پروژه تا انتهای بازهٔ زمانی گزارش. عموماً ماهیانه محاسبه می‌شود. فرمول: حاصلضرب پیشرفت برنامه‌ای هر فعالیت در بودجهٔ برآوردی آن: PV = %Complete(Planned) * […]

میانگین تعداد مایلستون‌ها در هر پروژه

عنوان شاخص : میانگین تعداد مایلستون‌ها در هر پروژه عنوان لاتین : Average number of milestones per project plan واحد: عدد جهت : اندازه گیری : فرمول  :[تعداد کل مایلستون‌ها] تقسیم بر [تعداد پروژه‌ها] توضیح: برای تمرکز در مدیریت پروژه، بهتر است   پروژه دارای تعداد Milestone‌ها متعادل باشد. خوب: ۵ تا میانگین: بین ۱۵ تا ۲۵ […]

درصد پروژه‌ها به موقع

عنوان شاخص : درصد پروژه‌ها به موقع عنوان لاتین : Percent of projects on time واحد: درصد جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول  :[تعداد پروژه‌های فعال به موقع] درصد [تعداد کل پروژه‌های فعال] توضیح: درصد پروژه‌هایی که در قالب زمان‌بندی برنامه‌ریزی شده بر اساس مبنای آنها اجرا می‌شوند.  

درصد از پروژه‌های تأیید نشده

عنوان شاخص : درصد از پروژه‌های تأیید نشده عنوان لاتین : Percent of unapproved projects واحد: درصد جهت : نزولی اندازه گیری : فرمول  :درصد پروژه‌هایی که توسط مدیریت و / یا هیئت مدیره تایید نشده است. توضیح: درصد پروژه‌هایی که توسط مدیریت و / یا هیئت مدیره تایید نشده است.

میانگین زمان برای تصویب پروژه‌ها

عنوان شاخص : میانگین زمان برای تصویب پروژه‌ها عنوان لاتین : Average time to approve projects واحد: روز جهت : نزولی اندازه گیری : فرمول  :میانگین زمان (مثلا در روز) برای تصویب پروژه‌ها. توضیح: میانگین زمان (مثلا در روز) برای تصویب پروژه‌ها.

انحراف برنامه زمانی برنامه‌ریزی شده برای پروژه / برنامه

عنوان شاخص : انحراف برنامه زمانی برنامه‌ریزی شده برای پروژه / برنامه عنوان لاتین : Deviation of planned time schedule for project/program واحد: درصد جهت : نزولی اندازه گیری : فرمول  :تفاوت در زمان بین شروع برنامه‌ریزی شده با برنامه واقعی است. توضیح: تفاوت در زمان بین شروع برنامه‌ریزی شده با برنامه واقعی است. انحراف زیاد […]