نرخ نمایندگان غایب (Rate of Absent Agents)

تعداد روزهایی که در سال به دلیل غیبت کارگزار/ نماینده از دست می‌رود، می‌تواند تأثیر زیادی بر برنامه‌ریزی مرکز تماس و کارکنان داشته باشد، و همچنین بر درآمد شرکت تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که یک KPI برای اندازه‌گیری نرخ نمایندگان مرکز تماس غایب می‌تواند در بازنگری بودجه موجود یا بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت نیروی کار بسیار مفید باشد.

نفر ساعت سرانه تولید

عنوان شاخص : نفر ساعت سرانه تولید عنوان لاتین : Per hour production per person واحد: زمان جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول  : میزان تولید انجام شده تقسیم بر نفر ساعت مفید کارکنان توضیح: یک شاخص خوب و جالب دیگر برای پایش فرآیند تولید، شاخص سرانه تولید می‌باشد. این شاخص میزان بهره وری جزئی […]

میانگین هزینه مصاحبه

عنوان شاخص:میانگین هزینه مصاحبه عنوان لاتین : Average interviewing costs واحد: پول جهت:نزولی اندازه گیری : فرمول : (هزینه مصاحبه کل) تقسیم بر (کل مصاحبه‌ها) توضیح: (هزینه مصاحبه کل) تقسیم بر (کل مصاحبه‌ها) (Total interview cost) divided by (Total interviews)   میانگین هزینه مصاحبه در مصاحبه. هزینه مصاحبه شامل هزینه‌های کارکنان می‌شود. Average interviewing costs per […]

نرخ کلی غیبت از کار

عنوان شاخص:نرخ کلی غیبت از کار عنوان لاتین : Gross absence rate(GAR) واحد: نرخ جهت: اندازه گیری : فرمول : تعداد کل روزهای ازدست رفته کاری به علت غیبت تقسیم بر مجموع روزهای کاری کل کارکنان توضیح: تعداد کل روزهای ازدست رفته کاری به علت غیبت تقسیم بر مجموع روزهای کاری کل کارکنان

درصد کارکنانی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند

عنوان شاخص:درصد کارکنانی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند عنوان لاتین : Percentage of employees that have been assessed واحد: درصد جهت:  صعودی اندازه گیری : فرمول : درصد کارکنانی که از مراکز ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. توضیح: درصد کارکنانی که از مراکز ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. Percentage of employees that […]

درصد از موقعیت‌های کاری باز که نیاز به کارمندان موقت دارند

عنوان شاخص:درصد از موقعیت‌های کاری باز که نیاز به کارمندان موقت دارند عنوان لاتین :Percentage of open job positions that require temporary staff واحد: درصد جهت:  نزولی اندازه گیری : فرمول : درصد موقعیت‌های شغلی باز که نیاز به کارکنان موقت دارد. توضیح: درصد موقعیت‌های شغلی باز که نیاز به کارکنان موقت دارد. Percentage of open […]

درصد از کارکنان که اگر از شرکتی پیشنهاد دریافت کنند، ترک خواهند کرد

عنوان شاخص:درصد از کارکنان که اگر از شرکتی پیشنهاد دریافت کنند، ترک خواهند کرد عنوان لاتین :Percentage of employees that would leave if they got an offer from another company واحد: درصد جهت:  نزولی اندازه گیری : فرمول : از کارکنان که اگر از شرکتی پیشنهاد دریافت کنند، شرکت را ترک خواهند کرد توضیح: ٪ […]

درصد از زنان پس از زایمان به کار خود ادامه می‌دهند

عنوان شاخص:درصد از زنان پس از زایمان به کار خود ادامه می‌دهند عنوان لاتین :Percent of women returning to work after maternity leave واحد: درصد جهت:  نزولی اندازه گیری : فرمول : درصد از زنان پس از زایمان به کار خود ادامه می‌دهند توضیح: درصد زنانی که بعد از زایمان به کار خود ادامه می‌دهند. […]

درصد از دوره‌های لغو شده

عنوان شاخص:درصد از دوره‌های لغو شده عنوان لاتین :Percentage of cancelled training courses واحد: درصد جهت:  نزولی اندازه گیری : فرمول : درصد دوره‌های آموزش لغو شده به مجموع دوره ها توضیح: درصد دوره‌های آموزش لغو شده Percentage of cancelled training courses.

درصد هزینه آموزش کارکنان

عنوان شاخص:درصد هزینه آموزش کارکنان عنوان لاتین :Percent employee training costs واحد: درصد جهت: اندازه گیری : فرمول : [هزینه‌های آموزش کارکنان] درصد [کل هزینه‌های شرکت] توضیح: [هزینه‌های آموزش کارکنان] درصد [کل هزینه‌های شرکت] [employee training costs] percentage of [total company costs] توضیح درصد هزینه‌ها برای آموزش کارکنان در هزینه‌های کل شرکت در دوره زمان […]