نسبت مشتریانی که بیش از یک محصول خرید کرده اند

عنوان شاخص :نسبت مشتریانی که بیش از یک محصول خرید کرده اند عنوان لاتین : Ratio of customers who have purchased more than one product واحد: درصد جهت :  صعودی اندازه گیری :ماهانه فرمول  :مجموع تعداد مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت که بیش از یک محصول خرید کرده اند تقسیم بر مجموع تعداد مشتریان حقیقی و […]

نرخ رشد مشتریان

عنوان شاخص :نرخ رشد مشتریان عنوان لاتین : Customer growth rate واحد: درصد جهت :  صعودی اندازه گیری :ماهانه فرمول  :تعداد کل مشتریان سال قبل / (تعداد کل مشتریان سال قبل – تعداد کل مشتریان امسال) توضیح: تعداد کل مشتریان سال قبل / تعداد کل مشتریان سال قبل – تعداد کل مشتریان امسال

درصد میزان محصول برگشتی از طرف مشتری

عنوان شاخص :درصد میزان محصول برگشتی از طرف مشتری عنوان لاتین : Percentage of product returned by the customer واحد: درصد جهت :  نزولی اندازه گیری : فرمول  : تناژ یا تعداد محصول برگشتی تقسیم بر کل محصولات ارسالی برای مشتری توضیح: تناژ یا تعداد محصول برگشتی تقسیم بر کل محصولات ارسالی برای مشتری

خالص ترویج کنندگان

عنوان شاخص : خالص ترویج کنندگان عنوان لاتین :Net Promoter Score ™ واحد: امتیاز جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول : درصد مشتریان ناراضی و دفع کننده را از درصد مشتریان راضی و ترویج کننده کسر کنیم توضیح: فرض کنید از هر یک از مشتریان خود بپرسید: «آیا شما حاضر هستید ما را به […]

میانگین هزینه برای هر مشتری بالقوه در بازاریابی درون گرا و برون گرا

عنوان شاخص : میانگین هزینه برای هر مشتری بالقوه در بازاریابی درون گرا و برون گرا عنوان لاتین :Average cost per lead of outbound/Inbound marketing واحد: پول جهت : اندازه گیری : فرمول : میانگین هزینه برای هر مشتری بالقوه در بازاریابی درون گرا و برون گرا توضیح: بازاریابی برون گرا یا Outbound Marketing ؟ […]

شاخص وفاداری مشتری

عنوان شاخص : شاخص وفاداری مشتری عنوان لاتین :Customer loyalty (index) واحد: درصد جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول :  میانگین امتیاز پاسخ به سوالهای طرح شده توضیح: برای مشخص کردن شاخص وفاداری مشتری در این روش سه سوال ۶ گزینه ای از مشتریان پرسیده می‌شود. در یک فرم نظر سنجی از مشتری بخواهید […]

درصد افزایش فروش با توجه به مشتریان وفادار

عنوان شاخص:درصد افزایش فروش با توجه به مشتریان وفادار عنوان لاتین :Sale increase % due to loyal customers واحد: درصد جهت : صعودی اندازه گیری : فرمول : افزایش فروش به دلیل مشتریان وفادار / افزایش فروش کل توضیح: افزایش فروش به دلیل مشتریان وفادار / افزایش فروش کل ۱۰۰  *X Increase in sales due […]

چرخه فروش

عنوان شاخص:چرخه فروش عنوان لاتین :Sell Cycle واحد: زمان جهت : اندازه گیری : فرمول : زمان لازم برای بستن فروش، از ایجاد مشتری بالقوه تا نهایی کردن فروش توضیح: زمان لازم برای بستن فروش، از ایجاد مشتری بالقوه تا نهایی کردن فروش Necessary time to close a sale, from lead generation to close sale

درصد از برنامه‌های آزمایشی که به مشتری تبدیل شده اند

عنوان شاخص:درصد از برنامه‌های آزمایشی که به مشتری تبدیل شده اند عنوان لاتین :Percent product trials that convert in customers واحد: درصد جهت:صعودی اندازه گیری : فرمول : درصد از برنامه‌های آزمایشی که به مشتری تبدیل شده اند توضیح: % از برنامه‌های آزمایشی که به مشتری تبدیل شده اند % product trials that convert in […]

درصد از مشتری‌های بالقوه تولید شده از طریق رسانه‌های اجتماعی

عنوان شاخص:درصد از مشتری‌های بالقوه تولید شده از طریق رسانه‌های اجتماعی عنوان لاتین :Percent of leads generated via social media واحد: درصد جهت:صعودی اندازه گیری : فرمول : [کل هزینه‌های بازاریابی] تقسیم بر [تعداد کل مشتری‌های بالقوه] توضیح: ٪ از مشتری‌های بالقوه تولید شده از طریق رسانه‌های اجتماعی % of leads generated via social media