نوشته‌ها

شاخص عملکرد زمانی

عنوان شاخص: شاخص عملکرد زمانی عنوان لاتین: Schedule Performance Indicator یا SPI واحد: درصد بازهٔ مطلوب: قرارگیری در بازهٔ ۰.۹۵ تا ۱.۰۵ اندازه گیری: در هر دوره گزارش‌دهی، عموماً به‌صورت ماهیانه. فرمول: ارزش کسب‌شده، تقسیم بر ارزش برنامه‌ای SPI = EV / PV توضیح: همان‌طور که در توضیحات شاخص «انحراف زمانی» یا SV ذکر شد، […]

درصد انحراف زمانی

عنوان شاخص: درصد انحراف زمانی عنوان لاتین: Schedule Variance % (SV%) واحد: درصد بازهٔ مطلوب: قرارگیری در بازهٔ مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد. اندازه گیری: در هر دوره گزارش‌دهی، عموماً به‌صورت ماهیانه. فرمول: اختلاف بین ارزش کسب‌شده و ارزش برنامه‌‌ای، تقسیم بر ارزش برنامه‌ای SV% = (EV – PV) / PV *100 = […]

انحراف زمانی

عنوان شاخص: انحراف زمانی عنوان لاتین: Schedule Variance (SV) واحد: واحد پولی جهت: افزایشی، می‌خواهیم این شاخص منفی نشود و در بازهٔ مطلوبمان قرار بگیرد. اندازه گیری: در هر دوره گزارش‌دهی، عموماً به‌صورت ماهیانه. فرمول: اختلاف بین ارزش کسب‌شده و ارزش برنامه‌ای SV = EV – PV = BCWP- BCWS توضیح: این شاخص اختلاف بین […]

ارزش (بودجه) کار انجام شده (کسب شده)

عنوان شاخص : ارزش (بودجه) کار انجام شده (کسب شده) عنوان لاتین :EV (Earned Value) یا Budgeted Cost for Work Performed (BCWP) واحد: واحد پولی جهت: افزایشی اندازه گیری: به‌صورت تجمعی، از ابتدای پروژه تا انتهای بازهٔ زمانی گزارش. عموماً ماهیانه محاسبه می‌شود. فرمول: حاصلضرب پیشرفت واقعی هر فعالیت در بودجهٔ برآوردی آن: EV = %Complete(Actual) […]

ارزش (بودجه) کار برنامه‌ریزی شده

عنوان شاخص : ارزش (بودجه) کار برنامه‌ریزی شده عنوان لاتین: PV (Planned Value) یا Budgeted Cost for Work Scheduled (BCWS) واحد: واحد پولی جهت: افزایشی اندازه گیری: به‌صورت تجمعی، از ابتدای پروژه تا انتهای بازهٔ زمانی گزارش. عموماً ماهیانه محاسبه می‌شود. فرمول: حاصلضرب پیشرفت برنامه‌ای هر فعالیت در بودجهٔ برآوردی آن: PV = %Complete(Planned) * […]